ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 έχει καθοριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος Ειδικό Πλαίσιο Κώδικα Δεοντολογίας που αναφέρεται στον Ν. 4224/2013 για την διαχείριση λογαριασμών στους οποίους παρουσιάζεται ληξιπρόθεσμη οφειλή για διάστημα μικρότερο ή ίσο τριών μηνών, σε συγκεκριμένη κατηγορία πελατών, τους οποίους περιγράφει ως «Συνεργάσιμους οφειλέτες».

Βάσει του από 01/10/2016 επικαιροποιημένου Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων οφειλών, δανειολήπτες με καταγγελμένη οφειλή καθώς και δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο Νόμο 3869/2010 δύνανται να εντάσσονται στο Στάδιο 3 της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων) μετά από την υποβολή της απαιτούμενης, στον εν λόγω Κώδικα, πληροφόρησης μέσω της συμπλήρωσης της Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης συνοδεία της σχετικής υποστηρικτικής τεκμηρίωσης, για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών τους.

Η Credit-M σεβόμενη το εν λόγω ειδικό πλαίσιο έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει τα όσα ορίζονται από αυτό, παρέχοντας στους πελάτες που πληρούν τα κριτήρια ένταξής τους, μια σειρά προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Αναλυτικές Πληροφορίες δύνανται να παρασχεθούν από την «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» σε συνέχεια της ανάθεσης σε αυτήν της διαχείρισης των απαιτήσεων της CreditM, στο τηλέφωνο 2130 887738 (τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 έως τις 17.00), στην ηλεκτρονική διεύθυνση coc@cepal.gr ή στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.cepal.gr