Εταιρική Υπευθυνότητα

Η Credit M μεριμνά για τη μέγιστη διαφάνεια και σαφήνεια σε όλες τις συναλλαγές της. Δίνει προτεραιότητα στην υπευθυνότητα και το σεβασμό στους πελάτες, στους μετόχους, και στους εργαζομένους.
Η πορεία και ανάπτυξη της Εταιρείας στηρίζεται σε ένα τρίπτυχο σύστημα αξιών:

Εστίαση στον Πελάτη

  • Υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών.
  • Ενίσχυση των πελατειακών σχέσεων στη βάση του αμοιβαίου οφέλους (win-win).
  • Αναζήτηση και εξεύρεση καινοτόμων λύσεων.

Προστασία της Περιουσίας των Μετόχων

  • Διαφύλαξη του εταιρικού συμφέροντος και των συμφερόντων των μετόχων.
  • Ενίσχυση κερδοφορίας.
  • Συμμόρφωση στους νόμους και τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί και διασφάλιση της Εταιρείας από πάσης φύσεως εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους.

Επένδυση στον Άνθρωπο

  • Εξασφάλιση δυναμικής ανάπτυξης σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
  • Διάχυτο πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.
  • Σεβασμό στην προσωπικότητα και τη διαφορετικότητα του ατόμου.

 
 

432