ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η CREDIT M (Εταιρεία) δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα σας και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με αναλογικό, ανοιχτό και διαφανή τρόπο.

Η παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η CREDIT M συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (Νόμος 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 γνωστό και ως ΓΚΠΔ ή GDPR και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι υφιστάμενοι ή δυνητικοί συνεργάτες της Εταιρείας ή σε φυσικά πρόσωπα που είχαν επιχειρηματική ή εργασιακή σχέση με την εταιρεία στο παρελθόν.

Στα προσωπικά σας δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στην ταυτοποίηση σας ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ενδεικτικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθμοί σταθερού και κινητών τηλεφώνων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει την ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

1. CREDIT M – Ποιοι Είμαστε

H CREDIT M είναι Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων, και σαν Χρηματοδοτικό Ίδρυμα είναι αδειοδοτημένη και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Παρέχει υπηρεσίες έκδοσης και εξυπηρέτησης χρηματοπιστωτικών προϊόντων καταναλωτικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα (καταναλωτικά και προσωπικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.), όπως και υπηρεσίες διαχείρισης τέτοιων προϊόντων σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Η Credit M μεριμνά για τη μέγιστη διαφάνεια και σαφήνεια σε όλες τις συναλλαγές της. Δίνει προτεραιότητα στην υπευθυνότητα και το σεβασμό στους πελάτες, στους μετόχους, και στους εργαζομένους.

2. Συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνουμε από τους υφιστάμενους αλλά και δυνητικούς συνεργάτες και πελάτες μας αυτοπροσώπως καθώς και μέσω τρίτων οι οποίοι μας επιτρέπουν την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχοντας εξασφαλίσει την συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων.

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από δημόσια προσβάσιμες πηγές (όπως για παράδειγμα κατάλογοι επαγγελματιών, κατάλογοι μελών σωματείων, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο) τα οποία αποκτούμε νόμιμα.

3. Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Δεν συλλέγουμε Προσωπικά δεδομένα για άτομα κάτω των 18 ετών για επιχειρηματικούς λόγους καθώς κατανοούμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας σε σχέση με τους ανηλίκους και δεν τους παρέχουμε υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

4. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποια νομική βάση

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα σας και να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και, ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσίας προστασίας δεδομένων για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

A. Για την εκτέλεση σύμβασης

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να πραγματοποιούμε επιχειρηματικές συναλλαγές και να προσφέρουμε υπηρεσίες δυνάμει των συμβάσεων με τους πελάτες μας. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τις απαιτήσεις για κάθε υπηρεσία και οι συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους σχετικούς σκοπούς.

B. Για τη συμμόρφωση με Νομική η Ρυθμιστική υποχρέωση

Υπάρχουν ορισμένες νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από νόμους σχετικούς με την δραστηριότητά μας καθώς και από απαιτήσεις κανονιστικών/νομικών διατάξεων, π.χ. απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Γ. Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους. Έννομο συμφέρον υπάρχει όταν έχουμε έναν επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας. Αλλά, ακόμα και τότε, δεν θα πρέπει να αντιτίθεται αθέμιτα σε αυτό που είναι ορθό και καλύτερο για σας. Τα παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων επεξεργασίας περιλαμβάνουν τα εξής:

 •  Δημιουργία νόμιμων αξιώσεων και προετοιμασία της υπεράσπισής μας σε δικαστικές διαμάχες.
 • Μέσα και διαδικασίες τα οποία αναλαμβάνουμε να διασφαλίσουμε για την ασφάλεια του Τμήματος Πληροφορικής και του συστήματος της Εταιρείας, για την αποτροπή πιθανών εγκληματικών ενεργειών, την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων, τους ελέγχους αποδοχής πρόσβασης και τα μέτρα κατά των παραβάσεων.
 • Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης (κάμερες κλειστού κυκλώματος – CCTV), π.χ. στην είσοδο των εγκαταστάσεων μας, για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών ή απάτης.
 • Μέτρα για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων μας και για την περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Γνωστοποίηση/ανταλλαγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας εντός της CREDIT M με σκοπό την ενημέρωση/επαλήθευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με το σχετικό εποπτικό πλαίσιο συμμόρφωσης
 • Διαχείριση κινδύνων της CREDIT M

Δ. Επειδή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

Εφόσον μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία (εκτός από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω), η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας δεν θίγεται.

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών/κανονιστικών υποχρεώσεών μας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να δοθούν σε διάφορα τμήματα της Εταιρείας, διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν επίσης να λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών συνάπτουν συμβάσεις με την Εταιρεία, με τις οποίες αναλαμβάνουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τον ΓΚΠΔ.

Πρέπει να τονίσουμε ότι ενδέχεται να αποκαλύψουμε δεδομένα σχετικά με εσάς για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω ή σε περίπτωση που υποχρεωθούμε από τον νόμο προς αυτό. Όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία που έχουν διοριστεί από εμάς για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας δεσμεύονται με σύμβαση για συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Υπό τις προαναφερόμενες περιστάσεις, οι αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να είναι, παραδείγματος χάριν:

 • Οι εποπτικές και άλλες ρυθμιστικές και δημόσιες αρχές, στον βαθμό που υφίσταται υποχρέωση από το νόμο π.χ. Τράπεζα της Ελλάδος και οι διωκτικές/εισαγγελικές αρχές.
 • Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.
 • Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.
 • Τειρεσίας Α.Ε.
 • Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι.
 • Χρηματοοικονομικοί και επιχειρησιακοί σύμβουλοι.
 • Ελεγκτές και οι λογιστές.
 • Εταιρείες που μας βοηθούν να σας παρέχουμε πιστωτικές ή άλλες κάρτες χρέωσης.
 • Εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών με κάρτα.
 • Εταιρείες αποθήκευσης αρχείων.
 • Εταιρείες αρχειοθέτησης και διαχείρισης αρχείων.
 • Συστήματα υποστήριξης, επεξεργασίας και αποθήκευσης στο υπολογιστικό νέφος “cloud”
 • Ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Εταιρείες δημιουργίας και υποστήριξης ιστοσελίδων.

6. Διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΟΧ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου).

7. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, κατάρτιση προφίλ

Γενικά, κατά τη δημιουργία και τη διεξαγωγή μιας επαγγελματικής δραστηριότητας δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε αυτόματα ορισμένα από τα δεδομένα σας, με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων πτυχών (περιορισμένης κατάρτισης προφίλ), προκειμένου να συνάψουμε ή να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας.

8. Δραστηριότητες μάρκετινγκ και η κατάρτιση προφίλ για τέτοιες δραστηριότητες

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προτάσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε και δεδομένα που συλλέγουμε ή/και συμπεραίνουμε όταν υπάρχει δραστηριότητα σας σχετική με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως πληροφορίες σχετικά με την συνεργασία μας. Μελετούμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να σχηματίσουμε μια άποψη για το τι θεωρούμε ότι ενδέχεται να χρειάζεστε ή τι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η κατάρτιση περιορισμένου προφίλ, δηλαδή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αυτόματα με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων, προκειμένου να σας παρέχουμε στοχευμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις υπηρεσίες.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό ή εάν, σε ορισμένες περιπτώσεις, θεωρούμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς marketing, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, επικοινωνώντας με την εταιρεία είτε αυτοπροσώπως είτε γραπτώς.

9. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική η άλλη σχέση μαζί σας (ατομικά ή σε σχέση με τις συναλλαγές μας με νομικό πρόσωπο, από το οποίο έχετε εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπείτε ή του οποίου είστε ο πραγματικός δικαιούχος).
Αφότου ολοκληρωθεί η επιχειρηματική μας σχέση μαζί σας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για:

 • Πέντε (5) ή έξι (6) χρόνια από την τελευταία μας συναλλαγή κατά περίπτωση – όπως προβλέπεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Δέκα (10) χρόνια για τα φορολογικά αρχεία.

Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο χρόνο, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς ή κανονιστικούς λόγους.

10. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, firewalls, αλλά και οργανωτικά μέτρα όπως αυστηρές πολιτικές πρόσβασης στα συστήματα, αυθεντικοποίηση, δέσμευση εχεμύθειας των εργαζομένων, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι κλπ.

Κάθε εργαζόμενος της CREDIT M που έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων.

11. Τα δικαιώματα σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς:

 1. 1. Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Για να λάβετε το σχετικό αντίγραφο μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας https://www.credit-m.gr/.
 2. 2. Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 3. 3. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών (γνωστό και ως «δικαίωμα στη λήθη»). Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει πλέον κανένας νόμιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
 4. 4. Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας (γνωστό και ως «δικαίωμα εναντίωσης») όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή σας, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτό το λόγο. Εάν υποβάλετε αίτημα εναντίωσης, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
 5. 5. Να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις που προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing). Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη κατάρτιση προφίλ, στον βαθμό που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση (direct marketing). Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing), τότε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς αυτούς.
 6. 6. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, δηλαδή να τα χρησιμοποιούμε μόνο για ορισμένες περιπτώσεις, εάν:
  1. 1. δεν είναι ακριβή,
  2. 2. έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε,
  3. 3. δεν χρειάζονται πλέον, αλλά θέλετε να τα διατηρήσουμε για χρήση τους σε πιθανές νομικές αξιώσεις,
  4. 4. μας έχετε ήδη ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά περιμένετε να σας επιβεβαιώσουμε εάν έχουμε νόμιμους λόγους να τα χρησιμοποιούμε.
 7. 7. Να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε (γνωστό ως «δικαίωμα φορητότητας» των δεδομένων).
 8. 8. Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας https://www.credit-m.gr/. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της CREDIT M στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@credit-m.gr.

12. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας στον σύνδεσμο https://www.credit-m.gr/. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Στη σχετική ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών (http://www.dpa.gr).

13. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Θα σας ειδοποιούμε όταν κάνουμε αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα τροποποιούμε την ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται στο τέλος της Πολιτικής αυτής. Σας συνιστούμε, ωστόσο, να επανεξετάζετε αυτή τη δήλωση περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

14. Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μικρά αρχεία, γνωστά ως «cookies» προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την on-line εμπειρία σας.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies ανατρέξτε στην πολιτική μας αναφορικά με τα cookies.

Σημείωση:
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναθεωρήθηκε στις 22 Μαΐου 2018
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (EE) 2016/679 τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018.